Relativpronomen
Relativpronomen amba-
Nominalklasse        
m/wa ki/vi m/mi N/N ji/ma u
Singular ambaye ambacho ambao ambayo ambalo ambao
Plural ambao ambavyo ambayo ambazo ambayo ambazo
            ambayo
Ortsklasse  
pa ku mu
ambapo ambako ambamo
Die Relativinfixe
Nominalklasse        
m/wa ki/vi m/mi N/N ji/ma u
Singular -ye- -cho- -o- -yo- -lo- -o-
Plural -o- -vyo- -yo- -zo- -yo- -zo-
            -o-
Ortsklasse  
pa ku mu
-po- -ko- -mo-